4 poziomy terapii

Poziom pierwszy - kontakt
 • Diagnoza i wstępna mapa problemów pacjenta (obserwacja indywidualna zachowań ),
 • zapoznanie się z modelem prowadzonej terapii przez nasz ośrodek ( komunikowanie się pacjenta ),
 • motywacja do leczenia oraz zaangażowanie w proces terapii.
Poziom drugi - obserwacja pracy nad zrozumieniem własnego problemu I chęć jego rozwiązania :
 • Integracja w społeczności terapeutycznej (obserwacja zachowań),
 • rozpoznanie własnego uzależnienia i praca nad emocjami z tym związanymi,
 • akceptacja procesu terapii która prowadzi do dalszego etapu,
 • poznawanie samego siebie i odkrywanie własnego problemu jakim jest uzależnienie,
 • wyznaczanie własnych granic, słabości i silnych stron, które pomagają w uzyskaniu trzeźwości, indywidualności i oryginalności,
 • komunikacja podczas terapii ale i poza nią,
 • rozwijanie pozytywnego poczucia własnej wartości,
 • uczenie się prawdy o sobie i przyjmowanie jej w postaci informacji zarówno od społeczności terapeutycznej jak i terapeutów,
 • eliminowanie zachowania charakterystycznego dla osobowości uzależnionej,
 • rozwijanie zdolności rozwiązywania konfliktów unikanie ich (asertywność),
 • akceptacja innych, liczenie się ze zdaniem drugiego człowieka,
 • okazywanie szacunku innym ludziom spotykanym na swojej życiowej drodze,
 • uczenie się rozróżniania negatywnych i pozytywnych wpływów które kształtują nasz kręgosłup moralny.
Poziom trzeci - praca nad redukowaniem ryzyka :
 • Praca nad budowaniem konstruktywnego środowiska i otoczenia,
 • praca nad utwierdzaniem się w dotychczasowych osiągnięć które niesie terapia,
 • postawa i obraz autentyczności i zgodności z samym sobą wiara we własne osiągnięcia i plany,
 • szukanie zdolności odizolowania się od innych osób i negatywnych wpływów, a także umiejętność ochrony samego  siebie przed destrukcją otoczenia,
 • praca nad wczuwaniem się w problemy i uczucia innych lepsze zrozumienie drugiego człowieka,
 • poprawianie relacji rodzinnych, więzi z małżonkiem, partnerami, przyjaciółmi, praca nad ranami, które powstały podczas okresu uzależnienia,
 • rozwiązywanie problemy napięć i rozczarowań, które towarzyszą nam w codziennym życiu,
 • umacnianie tolerancji na frustracje, która towarzyszyła nam w okresie zażywania,
 • praca nad przebywaniem i życiem w grupie,
 • oddawanie się pasji które przez nałogi zostały uśpione lub zapomniane, co pozwala ograniczyć do minimum problem nawrotowy,
 • racjonalizacja życia w ośrodku jak i planowanie tej racjonalizacji po wyjściu i funkcjonowaniu w społeczności poza ośrodkiem.
Poziom czwarty - zaawansowany :
 • Naprawa szkód wyrządzonych poprzez destrukcyjne funkcjonowanie,
 • wprowadzanie w życie spokoju i poszukiwanie racjonalnych rozwiązań w życiu codziennym,
 • pogłębianie umiejętności komunikacji społecznej,
 • prowadzenie zmian postaw autodestrukcyjnych,
 • pogłębianie umiejętności interpersonalnych,
 • wprowadzanie zmian destrukcyjnych form relacji z otoczeniem i budowanie ich na bazie zgromadzonej wiedzy podczas terapii,
 • pogłębianie umiejętności życiowych,
 • zmiana wizji własnej osoby i życia dotychczas prowadzonego,
 • trening zachowania w realnych warunkach, poprzez częstsze samodzielne opuszczanie ośrodka,
 • praca nad własnym sposobem radzenia sobie z objawami  zespołu abstynencyjnego,
 • praca nad osiąganiem zdolności decydowania i ponoszenia następstw podjętych decyzji,
 • praca nad nową perspektywą życia po opuszczeniu ośrodka, mapa drogi życiowej – radzenie sobie ze stresem i otaczającą nas rzeczywistością.
Menu
Call Now ButtonZadzwoń - Pomoc 24h/7